+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA SALEZJAŃSKIEGO


 Wychowanie jest sprawą serca” (św. Jan Bosko)

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z obowiązującą podstawą programową (Dz.U.2017 poz 356) i chrześcijańskim jego charakterem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturalnym, religijnym i przyrodniczym, a także uczenie postaw kreatywnego funkcjonowania w życiu codziennym.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Główne cele pracy wychowawczej:

 1. Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia i współdziałania z innymi.
 2. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości chrześcijańskich oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 3. Czynienie wielorakich starań zmierzających do jednolitych oddziaływań wychowawczych pomiędzy domem rodzinnym a przedszkolem.

Cele operacyjne:

 1. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
 2. Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.
 3. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań.
 4. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dzieci wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.
 5. Zacieśnienie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym – budowanie relacji: dziecko – nauczyciel – rodzic.

 

Spodziewane efekty:

Ukształtowanie dziecka:

 • empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych;
 • gotowego do pomagania innym;
 • rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności;
 • ceniącego wartości moralne;
 • tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi;
 • posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami;
 • znającego swoje prawa i obowiązki;
 • posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
 • rozumiejącego konsekwencję kłamstwa dla siebie i innych;
 • kreatywnego;

 

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

W stosunku do dziecka:

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

 • rozmowy i dyskusje;
 • rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;
 • czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;
 • stworzenie kodeksu właściwych zachowań, współżycia w grupie praz konieczność jego respektowania;
 • ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad;
 • stwarzanie okazji do spotkań z innymi ludźmi /osoby starsze, chore/

 

W stosunku do rodziców:

 • zapoznanie z programem wychowawczym Przedszkola Salezjańskiego we Wrocławiu oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli;
 • zaopiniowanie programu wychowawczego;
 • realizowanie programu w domu przez rodziców;
 • organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu;
 • udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych;

 

W stosunku do nauczycieli:

 • prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 • wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć;
 • integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań;
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko;

 

Metody pracy:

 • zabawy organizowane i spontaniczne, drama;
 • twórczość plastyczna i artystyczna dzieci;
 • dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej;
 • organizacja imprez integracyjnych;
 • wyjścia do kina, teatru;

 

Formy pracy:

 • w małych zespołach;
 • w zespołach całą grupą;
 • indywidualnie z dzieckiem;
 • w zespołach z innymi zapraszanymi bądź odwiedzanymi ludźmi;

 

Ewaluacja programu:

Analiza dokumentacji pedagogicznej:

 • plany, zapisy w dziennikach;
 • zeszyty obserwacji, hospitacje diagnozujące;
 • ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli;

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

 • ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami;
 • protokoły zebrań z rodzicami;
 • informacja zwrotna od rodziców;
 • kronika przedszkolna;

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLAKA

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego
  i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Szacunku dla jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.
 3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 4. Poszanowania jego godności osobistej.
 5. Poszanowania własności.
 6. Opieki i ochrony.
 7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat.
 8. Akceptacji jego osoby.

 

W naszej placówce wychowanek ma prawo do:

 1. Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeb bezpieczeństwa i akceptacji;
 2. Zdrowego jedzenia.
 3. Zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości.
 4. Badania i odkrywania.
 5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabawy.
 6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych.
 7. Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwać.
 8. Poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji.
 9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.
 10. Okazywania swojej wiary i przywiązania do wartosci chrześcijańskich i patriotycznych.

 

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie.
 2. Nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej.
 3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne.
 4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma nią ochoty.
 5. Po skończonej zabawie posprzątać swoje miejsce zabawy.
 6. Umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami.
 7. Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów.
 8. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy.
 9. Nie przeszkadzać odpoczywającym.
 10. Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Prawa rodziców do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale.
 2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb.
 3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku.
 4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo – wychowawczej przedszkola.
 5. Uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka.
 6. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki.
 7. Aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko.
 8. Uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowania decyzji służących dobru ogółu dzieci.
 9. Służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Obowiązki rodziców:

 1. Przestrzeganie statutu przedszkola.
 2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce.
 3. Respektowania uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców.
 4. przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie.
 5. Dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 6. Po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu.
 7. W przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola.
 8. Kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp..
 9. Informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych.
 10. Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych.
 11. Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia.
 12. Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od dnia powrotu dziecka do przedszkola.

DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ

Chcemy:

 • pomagać sobie wzajemnie;
 • być uprzejmi;
 • bawić się zgodnie;
 • szanować własność innych;
 • słuchać poleceń dorosłych;
 • dbać o książki i zabawki;
 • dbać o czystość i porządek;
 • szanować pracę innych;
 • okazywać, co myślimy i czujemy;

Nie możemy:

 • bić, popychać i wyrządzać krzywdy innym;
 • przezywać i wyśmiewać innych;
 • przeszkadzać innym w zabawie i w pracy;
 • niszczyć pracy innych;
 • krzyczeć, hałasować i biegać w sali zajęć;
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu;
 • oddalać się od grupy podczas wyjść w teren;

 

SPOSOBY NAGRADZANIA, WYRÓŻNIANIA I DEZAPROBATY DLA ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Formy nagradzania, wyróżniania:

 • nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
 • nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
 • obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności;
 • przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
 • drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania;

Dezaprobata dla zachowań niepożądanych:

 • tłumaczenie, wyjaśnienie;
 • wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
 • ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku, aby je skłonić do autorefleksji;
 • czasowe odebranie przyznanego przywileju;
 • modelowanie zachowania – empatia;
 • odsunięcie od zabawy – kącik ciszy;

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Grupa 3-latków

Cel:
Przystosowanie dziecka do życia w nowym środowisku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

 • ma poczucie bezpieczeństwa;
 • ma dużo swobody – potrafi dostrzec konsekwencje jego zachowania;
 • potrafi samodzielnie decydować o wyborze zabawki, podejmując z pomocą nauczycielki różnorodną aktywność zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
 • współdziała z osoba dorosłą w prostych czynnościach samoobsługowych i porządkowych;
 • uczestniczy w rozmowach prowadzonych przez nauczycielkę indywidualnie lub w małych grupach;
 • stosuje się do najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie i we wzajemnym współżyciu;
 • stara się ufnie i bezpośrednio odnosić do osób dorosłych;

Grupa 4-latków

Cel:
Dziecko czynnie poznaje życie w grupie i znajduje w niej swoje miejsce.

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

 • zna zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich;
 • potrafi wyrazić swoje potrzeby w kontaktach z dorosłymi i innymi dziećmi;
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe uczucia u siebie i innych; wie, że w różnych sytuacjach ludzie przeżywają różne uczucia;
 • sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe, współdziała z rówieśnikami;
 • nie okazuje zdziwienia wobec dzieci z ułomnościami;
 • uczestniczy w opiekowaniu się nowo przybyłymi kolegami;
 • planuje własne działania, gromadzi informacje o sobie;
 • potrafi zaprezentować rodzicom własne umiejętności;

 

Grupa 5-latków

Cel:
Rozwijanie umiejętności zgodne współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem.

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

 • radzi sobie z własnymi emocjami, właściwe reaguje na przejawy emocji u innych;
 • zna swoje upodobania, zainteresowania, poszukuje form aktywności i wyrażania ich;
 • potrafi wyrazić słowami swój problem, samodzielnie lub za pomocą nauczyciela zdecydować, jak go rozwiązać;
 • wyraża się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafi wysłuchać wypowiedzi innych;
 • współdziała w zespole podczas zabaw czynnościowych i prac porządkowych;
 • potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zaspokajaniu aktywności poznawczej i rozwoju swoich zainteresowań;
 • współdziała z dorosłymi opiekowaniu się młodszymi dziećmi;
 • próbuje samodzielnie rozwiązać konflikty zgodnie z ustalonymi normami postępowania;
 • rozumie wartość koleżeństwa, dobroci, uczciwości, obowiązkowości;
 • przeciwstawia się objawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania;

 

Grupa 6-latków

Cel:
Rozwijanie samooceny, samokontroli w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.

Efekty działań wychowawczych

Dziecko:

 • rozumie, jak donosić się do innych i okazywać szacunek;
 • potrafi być samodzielne, aktywne, obowiązkowe w podejmowaniu czynności samoobsługowych, prac użytecznych na rzecz grupy i przedszkola;
 • potrafi rozróżniać, wartościować normy i zasady dobrego i złego postępowania, własnego i kolegów;
 • umie ponieść odpowiedzialność za swoje postępowanie i słusznie podejmować decyzje;
 • nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi jasno wyrażać swoje myśli i potrzeby;
 • rozwija zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju;
 • okazuje szacunek dla pracy wszystkich pracowników przedszkola;
 • jest świadome wartości koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci oraz konieczności poszanowania cudzej wartości na podstawie przykładów z życia grupy, literatury, itp.;
 • stosuje się do podstawowych przepisów savoir-vivre’u;

 

Efekty działań wychowania patriotycznego

Cel:
Kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju i rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych oraz cech charakteru dobrego Polaka – patrioty.

Dziecko:

 • zna historię własnej rodziny (znajomość imion rodziców, dziadków, rodzeństwa, miejsca zamieszkania);
 • będzie miało właściwy emocjonalny stosunek do kultury regionalnej, zabytków własnej miejscowości, jej przeszłości, teraźniejszości, do miejsc pamięci narodowej
  i bohaterów narodowych;
 • pozna znaczenie wytworów kultury narodowej i wybranych tradycji narodowych
  i regionalnych (legendy, zwyczaje, obyczaje, stroje, tańce);
 • będzie miało właściwy stosunek do symboli narodowych (godło, hymn, sztandar);
 • nauczy się tolerancji;
 • pozna i doświadczy różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi
  i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny; będzie otwarte i aktywne w stosunku do ludzi i świata;