+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA


 1. Dzieci można przyprowadzać do przedszkola od godziny 6.30.
 2. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 9.00.
 3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę nauczycielki. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego przed przedszkolem, tak, aby „samo weszło”.
 4. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
 5. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne) nauczycielka, ze względu na zdrowie innych dzieci, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola).

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA


 1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z przedszkolnego placu zabaw, rodzice powinni zaakcentować, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało odebrane.
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola inne osoby pełnoletnie.
 4. Osoba niepełnoletnia nie może odbierać dziecka z przedszkola.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej pełnoletniej osoby biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 6. Upoważnienia dokonuje się jedynie w formie pisemnie na odpowiednim druku (do pobrania ze strony internetowej).
 7. Upoważnienie ważne jest jeden rok szkolny.
 8. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy, natomiast w szatni znajduje się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy. Listy powinny być aktualizowane przez nauczycielki grup na bieżąco.
 9. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt najpóźniej rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
 10. Na prośbę nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać potwierdzający jej tożsamość dokument ze zdjęciem.
 11. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 12. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola najpóźniej do określonego czasu funkcjonowania placówki tj. do godz.17.00
 13. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola po godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest do zorganizowania odbioru dziecka:
  • kontakt telefoniczny z rodzicami
  • kontakt telefoniczny z inną upoważnioną osobą
  • przekazanie informacji na policję
 14. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.