+48 730 720 113 przedszkole@salez-wroc.pl

PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI SPACERÓW


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 8 listopada2001r.Dz.U.Nr 135 poz. 1516.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach poz. 32,33,34.
 3. Regulamin wycieczek Przedszkola Salezjańskiego.
 4. Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola Salezjańskiego.
 5. Statut Przedszkola Salezjańskiego4. Regulamin bezpieczeństwa.
 6. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola nauczyciel odnotowuje w księdze wyjść na spacery i wycieczki wpisując:
  • datę
  • godzinę wyjścia
  • cel spaceru
  • miejsce spaceru
  • środek transportu
  • ilość uczestników i opiekunów
 7. Trasa spaceru i czas trwania muszą być dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości. Szczególnie dobrze należy dostosować spacer dla grupy wiekowej dzieci i pory roku oraz pogody. Ustala się jednego opiekuna na 10 dzieci.
 8. Na spacerze bez zgody rodziców nie wolno podawać dzieciom żadnych lekarstw. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe) oraz zawiadomić rodzica i dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Opiekun musi domagać się wystawienia przez lekarza po interwencji karty wizyty opatrzonej pieczątką.
 9. W przypadku konieczności zabrania dziecka do szpitala i brakiem kontaktu z rodzicem, nauczyciel opiekujący się grupą podejmuje decyzję o zabraniu dziecka do szpitala.
 10. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 11. Po powrocie z wycieczki nauczyciel odnotowuje fakt powrotu w książce spacerów i wycieczek z zaznaczeniem godzin.
 12. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z miejsca i po powrocie.
 13. Na spacerze należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
 14. W czasie spacerów dzieci nie mogą zostać bez opieki i nadzoru opiekunów.

Z obowiązującą procedurą nauczyciel zobowiązany jest zapoznać rodziców w czasie spotkania z rodzicami.
Ustalona procedura wchodzi w życie do stosowania z dniem podpisania.

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK


PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) .

Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997, nr 12.poz.67)

I. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem wycieczek jest Przedszkole Salezjańskie.
2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność wzakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

• wycieczki przedmiotowe,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
• imprezy krajoznawczo-turystyczne.

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

• wiek uczestników,
• zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,
• sprawność fizyczna, stan zdrowia,
• stopień przygotowania do pokonywania trudności.

5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

• spacery,
• krótkie wycieczki,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz pielgrzymki

6. Uczestnicy wycieczek to:

• dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
• opiekunowie ( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 ( np. nauczyciele, pracownicy przedszkola).

7. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:

• pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce,
• ze środków przekazanych przez radę rodziców,
• ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

9. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisane przez każdego opiekuna wycieczki.

10. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

11. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Organizując spacery i wycieczki:

• zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
• nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
• przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,
• przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
• dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,
• zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,
• zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.

13. Dokumentacja wycieczki zawiera:

• kartę wycieczki
• listę uczestników
• pisemne zgody rodziców
• dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków